تله آبگیر کمپرسور

تله آبگیر کمپرسور

یکی از جدا کننده های رطوبت از هوای فشرده تولیدی کمپرسور تله آبگیر است که

تماس مستقیم